Main Content

Finanzberichte

Finanzberichte 2020


MD&A                     Vermögensbilanz

1. Quartal                                 1. Quartal

  2. Quartal                                 2. Quartal

3. Quartal                                 3. Quartal

4. Quartal                                 4. Quartal

 Formblatt für den Jahresabschluss   

 


Finanzberichte 2019


MD&A                     Vermögensbilanz

 1. Quartal                                 1. Quartal

2. Quartal                                 2. Quartal

3. Quartal                                 3. Quartal

4. Quartal                                 4. QuartalFinanzberichte 2018

     MD&A                     Vermögensbilanz

 1. Quartal                                 1. Quartal

2. Quartal                                 2. Quartal

3. Quartal                                 3. Quartal

4. Quartal                                 4. Quartal


                                             Formblatt für den Jahresabschluss

Finanzberichte 2017


MD&A                     Vermögensbilanz

 1. Quartal                                 1. Quartal

      2. Quartal                                 2. Quartal

 3. Quartal                                 3. Quartal

4. Quartal                                 4. Quartal

Formblatt für den Jahresabschluss     

Finanzberichte 2016

MD&A                     Vermögensbilanz

 1. Quartal                                 1. Quartal

2. Quartal                                 2. Quartal

3. Quartal                                 3. Quartal

4. Quartal                                 4. Quartal

Formblatt für den Jahresabschluss      

Finanzberichte 2015

MD&A                     Vermögensbilanz

 1. Quartal                                 1. Quartal

2. Quartal                                 2. Quartal

3. Quartal                                 3. Quartal

4. Quartal                                 4. Quartal

Formblatt für den Jahresabschluss              

Jahresabschluss 2015

Finanzberichte 2014

MD&A                     Vermögensbilanz

 1. Quartal                                 1. Quartal

2. Quartal                                 2. Quartal

 3. Quartal                                 3. Quartal
 
4. Quartal                                 4. Quartal

 Formblatt für den Jahresabschluss

 Jahresabschluss 2014

Finanzberichte 2013

                     MD&A                   Vermögensbilanz

                4. Quartal                                4. Quartal

3. Quartal                                3. Quartal

 2. Quartal                                2. Quartal
  
1. Quartal                                1. Quartal

                               Formblatt für den Jahresabschluss

 Jahresabschluss 2013

                                       

Finanzberichte 2012

 Titelseite für den ATS-Jahresbericht 2012               MD&A           Vermögensbilanz

 3. Quartal             3. Quartal 

  2. Quartal            2. Quartal 

1. Quartal             1. Quartal

Formblatt für den Jahresabschluss

    Jahresabschluss 2012                                 

Finanzberichte 2011

               MD&A           Vermögensbilanz

 3. Quartal             3. Quartal 

  2. Quartal            2. Quartal 

  1. Quartal                          1. Quartal

        

Finanzberichte 2010

               MD&A           Vermögensbilanz

 3. Quartal             3. Quartal

  2. Quartal            2. Quartal 

  1. Quartal                          1. Quartal        

Finanzberichte 2009

               MD&A           Vermögensbilanz

 3. Quartal             3. Quartal 

  2. Quartal            2. Quartal 

  1. Quartal                          1. Quartal        

Finanzberichte 2008

               MD&A           Vermögensbilanz

 3. Quartal             3. Quartal 

  2. Quartal            2. Quartal 

1. Quartal             1. Quartal

Finanzberichte 2007

               MD&A           Vermögensbilanz

 3. Quartal             3. Quartal 

  2. Quartal            2. Quartal 

1. Quartal             1. Quartal

Finanzberichte 2006

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal 

Finanzberichte 2005

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal 

Finanzberichte 2004

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal 

Finanzberichte 2003

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal 

Finanzberichte 2002

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal 

Finanzberichte 2001

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal 

Finanzberichte 2000

MD&A & Vermögensbilanz

3. Quartal 

2. Quartal 

1. Quartal